ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Przyszłość” w Bytomiu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 18.03.2018 r. w świetlicy ROD „Narutowicza” w Bytomiu przy ul. Fałata 13.  Początek obrad:  w I terminie godz. 15.00 w II terminie godz. 15.30

Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD ROD „Przyszłość” w Bytomiu i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.  Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

***************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 rok – merytoryczne i finansowe.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2017 roku.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2017 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2018 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2018 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2017 roku.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 roku.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2018 roku
 17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
 18. Uchwalenie planu pracy na 2018 rok.
 19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2018 rok.
 20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w ROD „Przyszłość”,  działka nr 52, w dniu 10.03.2018 r. w godz. od 15:00 do 17:00