PRAWO

W dniu 19 stycznia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji ogrodów działkowych, określa prawa i obowiązki działkowców, zasady ustanawiania, wypowiadania lub przeniesienia prawa do działki oraz zrzeszania się i zakładania organizacji działkowców. Zgodnie z ustawą każdy rodzinny ogród działkowy prowadzony i zarządzany jest przez Stowarzyszenie powołane na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach.
Dokumenty do pobrania:

USTAWA

o rodzinnych ogrodach działkowych
z dnia 13 grudnia 2013 r,

REGULAMIN

rodzinnego ogrodu działkowego
z dnia 28 czerwca 2018 roku

STATUT

polskiego związku działkowców 
z dnia 23 lutego 2018 roku

Regulamin

korzystania z sieci wodociągowej
z dnia 18 marca 2018 r.

REGULAMIN

korzystania z sieci energetycznej
z dnia 18 marca 2018 r.

Informacje

warunki i wymagane dokumenty związane z nabyciem działki

Umowa

przeniesienia praw do działki

Deklaracja członkowska

dla osoby ubiegającej się o członkostwo w ROD

Oświadczenie

o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

Wniosek

o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki

Wniosek

osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

Prawo do działki można uzyskać, w zależności od sytuacji, na cztery sposoby:

Przeniesienie prawa do działki (tzw. „sprzedaż działki”) – działkowiec przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa. Podstawa prawna art. 41 ustawy o ROD.

W przypadku przeniesienia prawa do działki, podstawą jest umowa zawierana przez dotychczasowego działkowca z osobą, na którą przenosi prawa do działki. Należy pamiętać, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, gdyż poświadcza on na tej umowie tożsamość osób podpisujących. Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach – jeden dla zarządu ROD i po jednym dla zbywającego i nabywcy.

Nabywający prawo do działki składa do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa i dołącza do wniosku jeden egzemplarz umowy. Zarząd ROD, jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, zatwierdza umowę. Zatwierdzenie odbywa się w formie uchwały zarządu, którą doręcza się stronom umowy i dołącza do ewidencji działek.

Podane w umowie przeniesienia prawa do działki terminy nie są terminami obowiązkowymi. Strony umowy, a więc zbywca i nabywca mogą dowolnie umawiać się co do terminów, a nawet samej zapłaty, czy nastąpi po podpisaniu umowy, czy na przykład dopiero po zatwierdzeniu tej umowy przez zarząd ROD.

Ponadto nabywający prawo do działki może wraz z powyższymi dokumentami złożyć deklarację członkowską PZD.

Po nabyciu prawa do działki działkowiec uiszcza na rzecz ROD jednorazowe opłaty:
1. podwyższona opłata ogrodowa – wysokość opłaty uchwalana przez KR PZD obecnie 300 zł
2. opłata inwestycyjna – wysokość opłaty uchwalana przez zarząd ROD obecnie 500 zł

Dokumenty do pobrania:
1. Umowa przeniesienia praw do działki
2. Wniosek o zatwierdzenie
3. Deklaracja członkowska.

Wstąpienie w prawo do działki po zmarłym współmałżonku– składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa. Podstawa prawna art. 38 ust.1 ustawy o ROD.

W przypadku śmierci działkowca, jeśli jego współmałżonek nie posiada prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci współmałżonka złożyć w zarządzie ROD oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny wynikający z umowy dzierżawy działkowej. Do oświadczenia dołącza się odpis aktu zgonu. Zarząd ROD stwierdza wstąpienie w prawo do działki podejmując uchwałę.

Ponadto wstępujący w prawo do działki może wraz z powyższymi dokumentami złożyć deklarację członkowską PZD.
Po nabyciu prawa do działki działkowiec uiszcza na rzecz ROD jednorazową opłatę tj. podwyższoną opłatę ogrodową – wysokość opłaty uchwalana przez KR PZD obecnie 300 zł

Dokumenty do pobrania:
1. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku
2. Deklaracja członkowska

Ustanowienie prawa do działki na rzecz osoby bliskiej po zmarłym działkowcu – składając w zarządzie ROD wniosek o ustanowienie prawa do działki. Podstawa prawna art. 38 ust. 2 – 4 ustawy o ROD.

W przypadku śmierci działkowca nie pozostającego w związku małżeńskim lub nie złożenia w terminie 6 miesięcy przez współmałżonka zmarłego działkowca oświadczenia o wstąpieniu w prawo do działki, roszczenie o ustanowienie prawa do działki przysługuje innym osobom bliskim zmarłego działkowca tj. zstępnym, wstępnym, rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa oraz osobom pozostającym z działkowcem w stosunku przysposobienia.

Osoba bliska składa w zarządzie ROD wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu, wraz z dokumentami poświadczającymi pokrewieństwo, w następujących terminach:
1.  w ciągu 9 miesięcy od śmierci działkowca jednakże nie wcześniej niż po 6 miesiącach od śmierci działkowca – dotyczy sytuacji kiedy współmałżonek zmarłego nie złożył w odpowiednim terminie oświadczenia o wstąpieniu w prawa
2. w ciągu 6 miesięcy od śmierci działkowca – dotyczy sytuacji w której zmarły działkowiec nie pozostawał w związku małżeńskim.

W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych o ustanowieniu prawa do działki rozstrzyga sąd.

Zarząd, po podjęciu uchwały, zawiera z uprawnioną osobą wnioskującą umowę dzierżawy działkowej. Umowa ta może zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie w/w terminów tj. 9 lub 6 miesięcy od śmierci działkowca.
Ponadto osoba z którą zostanie zawarta umowa może wraz z powyższymi dokumentami złożyć deklarację członkowską PZD.
Po nabyciu prawa do działki działkowiec uiszcza na rzecz ROD jednorazową opłatę tj. podwyższoną opłatę ogrodową – wysokość opłaty uchwalana przez KR PZD obecnie 300 zł.

Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek o ustanowienie prawa do działki na rzecz osoby bliskiej po zmarłym działkowcu
2. Deklaracja członkowska

Podpisując umowę dzierżawy działkowej z zarządem ROD – możliwe tylko wówczas, gdy w ogrodzie jest wolna działka. Podstawa prawna art.27 ustawy o ROD.

W przypadku, gdy zarząd dysponuje wolną działką (działka nie ma prawnego użytkownika), z osobą ubiegającą się o działkę zawiera umowę dzierżawy działkowej Zanim taka umowa zostanie podpisana przez prezesa i innego członka zarządu, zarząd musi podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na podpisanie takiej umowy przez reprezentujących go prezesa i drugiego członka zarządu.

Po nabyciu prawa do działki działkowiec uiszcza na rzecz ROD jednorazowe opłaty:
1. podwyższona opłata ogrodowa – wysokość opłaty uchwalana przez KR PZD obecnie 300 zł
2. opłata inwestycyjna – wysokość opłaty uchwalana przez zarząd ROD obecnie 500 zł

Zagadnienia Prawne

W tym miejscu zebrane zostały najczęstsze pytania i zagadnienia natury prawnej dotyczące ROD. Dział ten będzie systematycznie aktualizowany.

 

Czy umowa przeniesienia praw do działki musi być sporządzona przed notariuszem?
Tak. Umowa przeniesienia praw do działki nie musi być sporządzona przed notariuszem. Art. 41 ust. 1 ustawy o ROD jasno wskazuje, że umowa przeniesienia prawa do działki zawierana jest w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Notariusz jedynie poświadcza podpisy złożone pod umową, co w praktyce oznacza, że umowę trzeba podpisać w obecności notariusza, aby mógł potwierdzić tożsamość osób składających podpisy.
Czy mogę mieć wspólne prawo do działki z córką lub synem?
Nie. Ustawa o ROD w  art. 27 ust. 2 przewiduje możliwość ustanowienia wspólnego prawa do działki tylko dla małżonków. Żadna inna możliwość posiadania wspólnego prawa do działki nie jest dopuszczalna.
Czy mogę przenieść prawo do dzierżawy działkowej na syna, który na stałe mieszka za granicą?
Niestety nie. Prawo do działki można przenieść na osobę pełnoletnią, która zamieszkuje na terytorium Polski.
Jakie są dopuszczalne wymiary altany?
Kwestie tą reguluje ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. art.2 pkt.9a mówiący, że altanka działkowa położona na terenie rodzinnego ogrodu działkowego może mieć powierzchnie zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekroczy 12 m2. oraz uchwalonym przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 r. Regulaminie ROD, mianowicie w § 44 pkt.2-6 mówiącym, że altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, przy czym musimy pamiętać, że odległość altanki od granicy działki wynosi 3m
Czy wspólne prawo małżonków do tej samej działki, wymaga wniesienia dodatkowych opłat?
Zgodnie z § 148 statutu PZD małżonkowie posiadając wspólnie prawo do działki opłacają opłaty ogrodowe w wymiarze przypadającym na jedną działkę. Oznacza to, że nie są wymagane dodatkowe opłaty wynikających z § 147 ust. 1 pkt 1 i 2 statutu PZD.
Czy zamiana działki w tym samym ogrodzie, wiąże się z opłatami na rzecz ogrodów?
Zgodnie z § 147 ust. 3 działkowiec, który zamienił działkę na inną w tym samym ogrodzie nie będzie musiał ponownie uiszczać wskazanych opłat.