ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Przyszłość” w Bytomiu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 07.04.2019 r. w świetlicy ROD „Narutowicza” w Bytomiu przy ul. Fałata 13.  Początek obrad:  w I terminie godz. 15.00 w II terminie godz. 15.30

Zgodnie z § 62 ust. 1  statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD ROD „Przyszłość” w Bytomiu i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.  Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

***************************************************************************

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2018 rok (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2018 roku oraz za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2018 rok oraz za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD
  wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na kadencję 2019-2022.
 10. Projekt planu pracy na 2019 rok.
 11. Projekt preliminarzy finansowych na 2019 rok.
 12. Ocena preliminarzy finansowych na 2019 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 14. Dyskusja
 15. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków. Głosowania:
  • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2018 roku oraz za kadencję.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
  • Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD.
  • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 roku i za kadencję.
  • Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
   • Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD, i na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
  • Wybory Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i Delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD
  • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2019 roku.
  • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
  • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
  • Uchwalenie planu pracy na 2019 rok i programu działania na okres kadencji.
  • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2019 rok.
 16. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w ROD „Przyszłość” działka nr 52
w dniu 30 i 31 03. 2019 r. w godz. od 12 do 17.