ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Przyszłość” w Bytomiu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 02.04.2017 r. w świetlicy ROD „Narutowicza” w Bytomiu przy ul. Fałata 13. Początek obrad: w I terminie godz. 15.00 w II terminie godz. 15.30

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD ROD „Przyszłość” w Bytomiu i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

***************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 rok – merytoryczne i finansowe.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2016 roku.
8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2016 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy na 2017 rok.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2017 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2016 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 roku.
16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017 roku
17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
18. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok.
19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
21. Sprawy różne.
22. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 25.03.2017 r. w godz. od 15:00 do 17:00 w ROD „Przyszłość” działka nr 17