ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD „Przyszłość” w Bytomiu zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 20.03.2016 r. w świetlicy ROD „Narutowicza” w Bytomiu przy ul. Fałata 13. Początek obrad: w I terminie godz. 15.00 w II terminie godz. 15.30

Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD ROD „Przyszłość” w Bytomiu i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

***************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego
 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 rok – merytoryczne i finansowe
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 rok wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania
 9. Projekt planu pracy na 2016 rok
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad
 12. Duskusja
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 roku
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 rok
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 roku
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 roku
 17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców
 18. Uchwalenie planu pracy na 2016 rok
 19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 rok
 20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu
 21. Sprawy różne
 22. Zakończenie obrad

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 12.03.2016 r. w godz. od 15 do 16
w ROD „Przyszłość” działka nr 17